Eglaines skola

Skolotāji

        Skolotāju kolektīvs 2017./2018. mācību gadā

 

1.

Eva Linkeviča

Skolas direktore, Latvijas vēstures, pasaules vēstures skolotāja

2.

Helēna Skrimble

Direktora vietniece saimnieciskajā darbā

3.

Sandra Samoviča

Sekretāre-lietvede,skolas bibliotekāre, psihologs

4.

Lilita Bērziņa

Sākumskolas skolotāja, direktora vietnieks audzināšanas darbā

5.

Irēna Fedoroviča

Pirmsskolas pedagogs

6.

Feona Glušonoka

Krievu valodas skolotāja

7.

Elīna Palkeviča

Angļu valodas skolotāja

8.

Olita Kārkliņa

Matemātikas skolotāja

9.

Vita Ķiploka

Mājturības un tehnoloģiju,  vizuālās mākslas, pasaules vēstures, dabaszinību skolotāja,sākumskolas skolotāja

10.

Anita Naļivaiko

Sākumskolas  un bioloģijas skolotāja

11.

Aļona Romanova

Sporta un sociālo zinību skolotāja

12.

Antoņina Sējāne

Ģeogrāfijas, ķīmijas, bioloģijas skolotāja

13.

Ingrīda Studāne

Fizikas skolotāja

14.

Linda Tihonova

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

15.

Guna Valpētere

Pirmsskolas pedagoga palīgs

16. Anita Zakharchenko

Skolotājs-logopēds

17.

Maija Žigajeva

Mūzikas, sociālo zinību, informātikas skolotāja, direktora vietniece izglītības jomā

18.

Vladimirs Žigajevs

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs