Eglaines skola

Skola šodien

2017./2018.mācību gadu uzsāka 75 izglītojamie: 61 pamatskolas skolēni un 14 pirmsskolas audzēkņi. Skolā strādā 16 pedagoģiskie darbinieki un 10 tehniskie darbinieki. Viens skolotājs ir novada metodiskās komisijas vadītājs. Skolā strādā psihologs un skolotājs-logopēds. 

Skolā darbojas Skolēnu  pašpārvalde un Vecāku padome.

Skolēniem ir iespēja apmeklēt interešu izglītības grupas:

  • 1.-6. klašu ansamblis
  • mūsdienu dejas
  • Teātra grupa
  • „Prasmīgās rokas”
  • „Fantāzija” (vizuālā māksla)
  • Sporta skolas vieglatlētikas grupa

 

Atskaite par 2015./16.m.g. skatīt šeit

Atskaite par 2014./2015. m.g.skatīt šeit

Pašnovērtējuma ziņojums 2014.g. skatīt šeit